ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Close

ARISE MY AFRICA

 ΕΛΛ 

African Institute of Leadership and GovernanceAncient name of Africa:
Before the European settled for the word Africa, the continent was called many other names. They include Corphye, Ortigia,Libya, and Ethiopia, Alkebulan
Other names such as the land of Ham (Ham means dark skins), mother of mankind, the garden of Eden, Kingdoms in the sky, and the land of cush or kesh (referring to the Cushites who were ancient Ethiopian) were used.

No one knows the source of the names for sure. However, the theories below shed some light on how this second largest continent got its new name.

Roman theory:
Some scholars believe that the word originated from the Romans. Romans discovered a land opposite the Mediterranean and named it after the Berber tribe residing within the Carnage area, presently referred to as Tunisia. The tribe's name was Afri.

Weather theory:
Some believe that the name was coiled from the continent's climate. Deriving from aphrike, a Greek word that means a land free from cold and horror. A variation of the Roman word aprica, which means sunny, or even the Phoenician word afar, which means dust.

Africus Theory:
This claims that the continent derived its name from Africus. Africus is a Yemenite chieftain who invaded the northern part in the second millennium BC,It is argued that he settled on his conquered land and named it Afrikyah.

Phoenician Theory:
Another school of thought suggests that the name is derived from two Phoenician words friqi and pharika. The words mean corns and fruits when translated. Hypothetically the Phoenician christened the continent as the land of corns and fruits.
Alkebu-lan “mother of mankind” or “garden of Eden”.” Alkebulan is the oldest and the only word of indigenous origin. It was used by the Moors,Nubians, Numidians,Khart-Haddans (Carthagenians) and Ethiopians.

There is little or no certainty on the source or meaning Africa. Several scholars have tried to explain the origin of the word, but none is convincingly correct.Αφρικανικό Ινστιτούτο Ηγεσίας και ΔιακυβέρνησηςΤο αρχαίο όνομα της Αφρικής:
Πριν οι Ευρωπαίοι εγκαταστήσουν τη λέξη Αφρική, η ήπειρος ονομαζόταν πολλά άλλα ονόματα. Περιλαμβάνουν το Corphye, την Ortigia, τη Λιβύη και την Αιθιοπία, το Alkebulan
Χρησιμοποιήθηκαν και άλλα ονόματα όπως η γη του Χαμ (Χαμ σημαίνει σκούρα δέρματα), η μητέρα της ανθρωπότητας, ο κήπος της Εδέμ, τα βασίλεια στον ουρανό και η γη του κους ή του κες (αναφερόμενοι στους Χουσίτες που ήταν αρχαίοι Αιθίοπες).

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την πηγή των ονομάτων. Ωστόσο, οι παρακάτω θεωρίες ρίχνουν λίγο φως στο πώς αυτή η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος πήρε το νέο της όνομα.

Ρωμαϊκή θεωρία:
Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι η λέξη προέρχεται από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν μια γη απέναντι από τη Μεσόγειο και την ονόμασαν από τη φυλή των
Βερβέρων που κατοικούσε στην περιοχή Carnage, που σήμερα αναφέρεται ως Τυνησία. Το όνομα της φυλής ήταν Αφρί.

Θεωρία καιρού:
Κάποιοι πιστεύουν ότι το όνομα προήλθε από το κλίμα της ηπείρου. Προέρχεται από την Αφρική, μια ελληνική λέξη που σημαίνει μια χώρα απαλλαγμένη από το κρύο και τη φρίκη. Παραλλαγή της ρωμαϊκής λέξης aprica, που σημαίνει ηλιόλουστη, ή ακόμα και της φοινικικής λέξης afar, που σημαίνει σκόνη.

Θεωρία της Αφρικής:
Αυτό ισχυρίζεται ότι η ήπειρος πήρε το όνομά της από το Africus. Ο Africus είναι ένας Υεμενίτης αρχηγός που εισέβαλε στο βόρειο τμήμα τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., Υποστηρίζεται ότι εγκαταστάθηκε στην κατακτημένη γη του και την ονόμασε Afrikyah.

Φοινικική Θεωρία:
Μια άλλη εκδοχή σκέψης προτείνει ότι το όνομα προέρχεται από δύο φοινικικές λέξεις friqi και pharika. Οι λέξεις σημαίνουν καλαμπόκια και φρούτα όταν μεταφράζονται. Υποθετικά ο Φοίνικας βάφτισε την ήπειρο ως χώρα των καλαμποκιών και των φρούτων.
Alkebu-lan «μητέρα της ανθρωπότητας» ή «κήπος της Εδέμ». Το Alkebulan είναι η παλαιότερη και η μοναδική λέξη γηγενούς προέλευσης. Χρησιμοποιήθηκε από τους Μαυριτανούς, τους Νούβιους, τους Νουμίδης, τους Χαρτ-Χαντάν (Καρχηδόνιους) και τους Αιθίοπες.

Υπάρχει μικρή ή καθόλου βεβαιότητα για την πηγή ή την έννοια της Αφρικής. Αρκετοί μελετητές προσπάθησαν να εξηγήσουν την προέλευση της λέξης, αλλά κανένας δεν είναι πειστικά σωστός.

Στρατής Χατζηβλάστης