ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


Π - παραπλήτω


 
 
 

= παράπληκτος - περικυκλόω

Αρχική