πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


αιθεροδρομέω - ακριβής

 
 
 
 
 
 


πίσω

= ακριβοδίκαιος - αμαρτητικός

Αρχική