home

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ

Ο κοινός ελληνοαιγυπτιακός πολιτισμός

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ "ΤΙΜΑΙΟ" 22-25
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΦΑΝΕΣ ΟΤΙ :

α) Πως κατακλυσμοί έγιναν πολλοί στην γη και όποιος λαός ισχυρίζεται πως είναι ο αρχαιότερος στην γη και γνωρίζει μόνο έναν αυτοαναιρείται, αυτοδιαψεύδεται.
β) Η Θεά Αθηνά λατρευόταν και στην Αίγυπτο κάτω όμως από διαφορετικά ονόματα.
γ) Ο πολιτισμός των Αιγυπτίων είναι κατά χίλια χρόνια νεώτερος του Ελληνικού.
δ) Η Αιγυπτιακή νομοθεσία μοιάζει με την Αθηναϊκή νομοθεσία.
ε) Η Ατλαντίς είναι εχθρική δύναμη προς τους Έλληνες.
στ) Η οργάνωση της πόλης των Αθηνών αρχίζει τουλάχιστον 9.000 έτη πριν από την εποχή του Σόλωνα.
 
«Διότι κάποτε Σόλων, πριν από τον μεγάλον κατακλυσμόν, η σημερινή πόλις των Αθηναίων υπήρξεν αρίστη εις τον πόλεμον και γενικώς εις την διακυβέρνησίν της ήτο τελεία. Εις την πόλιν εκείνην λέγεται ότι έγιναν κάλλιστα έργα και διεμορφώθησαν τα πλέον άριστα πολιτεύματα από όσα ημείς έχομεν ακούσει ότι υπήρξαν επί της γης".
Άμα ήκουσεν αυτά ο Σόλων, όπως μου είπεν, εθαύμασε και έδειξε πολύ μεγάλην προθυμίαν να μάθη περισσότερα, παρακαλών τους ιερείς να του διηγηθούν όλα γενικώς και με κάθε λεπτομέρειαν διά τους αρχαίους συμπολίτας του.
Ο ιερεύς λοιπόν του είπε:
"Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων, αλλά Θα σου τα είπω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών.
Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα.
Τους νόμους λοιπόν της πόλεως εκείνης εξέτασέ τους εν αντιπαραβολή προς τους εδώ. Διότι θα εύρης εδώ πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχον τότε εις την πόλιν σας, εν πρώτοις θα ίδης ότι το ιερατικόν γένος είναι τελείως ξεχωριστόν από τα άλλα, ύστερα απ' αυτά και η τάξις των τεχνιτών είναι ξεχωριστά οργανωμένη, διότι εργάζεται απομονωμένη από τας άλλας, χωρίς να αναμειγνύεται με αυτάς, το ίδιον και η τάξις των βοσκών, των κυνηγών και των γεωργών. Ασφαλώς έχεις αντιληφθή ότι και η τάξις των πολεμιστών εδώ είναι ξεχωριστή από τας άλλας και ότι εις αυτούς κατά νόμον δεν επιτρέπεται να ασχολούνται εις τίποτε άλλο εκτός από τον πόλεμον. Θα παρετήρησες εξ' άλλου, ότι ο οπλισμός τους είναι ασπίδες και δόρατα, με τα οποία πρώτοι 'απ' όλους τους Ασιάτας ωπλίσθημεν ημείς, διότι μας τα εδίδαξεν η Θεά, όπως είχε διδάξει και σας πρώτους εις εκείνους τους τόπους. Όσον αφορά την μόρφωσιν, βλέπεις βέβαια πόσην φροντίδα κατέβαλεν εξ αρχής ο νόμος διά την τακτοποίησιν των πάντων μέχρι της μαντικής και της ιατρικής που ασχολείται με την υγείαν, αφού εφήρμοσε τας Θείας αυτάς επιστήμας εις τας ανθρωπίνας ανάγκας και εσυστηματοποίησε όλας τας γνώσεις που προέρχονται από αυτάς.
Η Θεά λοιπόν ίδρυσε πρώτην την ιδικήν σας πόλιν, αφού ' εφήρμοσεν όλην αυτήν την οργάνωσιν και τακτικήν, εδιάλεξε τον τόπον όπου εγεννήθηκε, αφού επρόσεξε καλά την ευκρασίαν των εποχών του έτους και κατενόησεν, ότι θα αναδείξει ανθρώπους πολύ συνετούς. Εζούσαν λοιπόν εις την πόλιν τους χρησιμοποιούντες τοιούτους νόμους και διοικούμενοι πάρα πολύ καλά και είχον υπερβάλει όλους τους ανθρώπους εις κάθε είδος αρετής, όπως ήτο φυσικόν, αφού ήσαν γέννημα και θρέμμα Θεών.
Θαυμάζονται λοιπόν πολλά και μεγάλα έργα της πόλεώς σας γραμμένα εδώ, ένα όμως υπερέχει κατά το μέγεθος και την αρετήν.

[Οι λέξεις με μπλε γράμματα είναι πρόσθετες δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχαίο κείμενο]


Λέγουν
δηλαδή τα βιβλία μας, πόσην εχθρικήν δύναμιν κατέστρεψε κάποτε η πόλις σας, δύναμιν, η οποία με αλαζονείαν, αφού εξώρμησεν από έξω, από τον Ατλαντικόν ωκεανόν, επήρχετο ταυτοχρόνως κατά της Ευρώπης και της Ασίας. Διότι τότε το εκεί πέλαγος (Ατλαντικός ωκεανός) ημπορούσε κανείς να το περάση, επειδή εις την είσοδόν του, την οποίαν σεις ονομάζετε στήλας του Ηρακλέους, είχε μίαν νήσον, (εδώ οι ιερείς μικραίνουν την απόσταση του Ατλαντικού είτε από άγνοια η από ανακρίβεια) η νήσος αυτή ήτο μεγαλύτερα από την Λιβύην και την Ασίαν ηνωμένας (Λιβύη ονομαζόταν ολόκληρη η Αφρική την εποχή εκείνη, όπως και ο ποταμός Νείλος ονομαζότανε Αίγυπτος ποταμός)

και απ' αυτήν εκκινούντες οι τότε άνθρωποι ηδύναντο να αποβιβασθούν εις τας άλλας νήσους (της καραβαικής) και από αυτάς κατόπιν εις ολόκληρον την απέναντι ήπειρον την (Αμερικανική = Ατλαντίδα), ευρισκομένην γύρω από τον αληθινόν εκείνον ωκεανόν (Ατλαντικόν και Ειρηνικόν).
(όπως φαίνεται οι κάτοικοι της κεντρικής περιοχής δεν γνώριζαν το μέγεθος της ηπείρου παρά μονάχα όταν επισκεπτότανε τα νησιά, απο αυτά μαθαίνανε το μέγεθος της από τους νησιώτες που ήτανε ικανοί ναυτικοί)

Διότι τα μέρη αυτά που ευρίσκονται εντεύθεν του στομίου που ανεφέραμεν, (του Γιβραλτάρ..., απο τον Ατλαντικό ωκεανό) φαίνονται σαν λιμήν με κάποιαν στενήν είσοδον

και η ξηρά που το περικλείει (η θάλασσα) πολύ δικαιολογημένα και αληθώς δύναται να ονομασθή ήπειρος.

Εις την νήσον λοιπόν αυτήν Ατλαντίδα ωργανώθη μεγάλη και αξιοθαύμαστος δύναμις βασιλέων, η οποία εκυριάρχει εις ολόκληρον την νήσον καθώς και εις πολλάς άλλας νήσους και τμήματα της ηπείρου εκτός τούτων οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζον, από τα εντεύθεν του στομίου μέρη, την Λιβύην (=Αφρικήν) μέχρι της Αιγύπτου και την Ευρώπην μέχρι της Τυρρηνίας (ολόκληρη την μεσόγειο).

Ολόκληρος λοιπόν η δύναμις αυτή, αφού συνεκεντρώθη και ενοποιήθη, επεχείρησε τότε με μίαν εξόρμησίν της να υποδουλώση και τον ιδικόν μας τόπον και τον ιδικόν σας και ολόκληρον τον εντεύθεν του στομίου (τη μεσόγειο).

Οι Ατλάντειοι οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι του Ατλαντικού θα είχαν κατακτήσει σχεδόν όλες τις ακτές της Αφρικής και της Ευρώπης από σημερινή Ισπανία Πορτογαλία και βρετανικές νήσους, επομένως ήτανε πολύ εύκολα να εισβάλουν στην μεσόγειο, αυτό δεν τους εμπόδιζε να κυριαρχούν και στην άλλη πλευρά της Ατλαντίδος στον
Ειρηνικό ωκεανό όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.


Την εποχήν εκείνη, Σόλων η δύναμις της πόλεώς σας ανεδείχθη εξαιρετική μεταξύ όλων των ανθρώπων και εξ' αιτίας της αρετής της και εξ' αιτίας της ανδρείας της. Διότι αφού εξεπέρασεν όλους κατά την ανδρείαν και τας πολεμικάς τέχνας, είτε αρχηγεύουσα των Ελλήνων είτε και τελείως μόνη της, κατ' ανάγκην, διότι οι άλλοι την εγκατέλειψαν, αφού έφθασεν εις το χείλος της καταστροφής, κατενίκησε τους επιδρομείς, έστησε τρόπαια εναντίον των ημπόδισε να υποδουλωθούν όσοι ακόμη δεν είχον υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς καμία αξίωση, όλους ημάς τους άλλους που είμεθα εντεύθεν των Ηρακλείων στηλών.

Μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου όμως έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και εντός ενός τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος ο στρατός σας ετάφη εις την γην και εξηφανίσθη επίσης βυθισθείσα εις την Θάλασσαν η νήσος Ατλαντίς. Δι' αυτό ακριβώς και τώρα το μέρος εκείνο του ωκεανού είναι αδιάβατον και αδιερεύνητον, διότι εμποδίζει ο πολύ ολίγον υπό την επιφάνειαν της Θαλάσσης πηλός, τον οποίον εδημιούργησεν η νήσος, όταν κατεβυθίσθη».

(Είναι αδύνατον μια ήπειρος στο μέγεθος της Αφρικής και της Ασίας μαζί, όπως την περιγράφουν οι ιερείς να καταποντιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη όπως για παράδειγμα, νησιά από βουνοκορφές που θα εξείχαν από τη θάλασσα, Τέτοιο μέγεθος καταστροφής θα έπρεπε να διαλυθεί ολόκληρος ο πλανήτης, σε αυτή την περίπτωση η καταβύθιση της Ατλαντίδος ήτανε μερική και όχι ολοκληρωτική και αυτό συνέβη στη κεντρική Ατλαντίδα όπως θα προσπαθήσω να αποδείξω)
.

Μέχρι εδώ συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε ότι αφορά την Ατλαντίδα τα γραπτά κείμενα με μπλε γράμματα είναι πρόσθετα για να αποδείξω την θεωρία μου ότι δηλαδή η Ατλαντίδα δεν καταποντίστηκε ολοσχερώς αλλά μερικός διότι οι πληροφορίες που έχουμε από τα αρχαία κείμενα στην θεογονία του Ησιόδου από όπου ο Ησίοδος πληροφορείτε από τις Ελικωνιάδες μούσες, έχουν άμεση σχέση με την Ατλαντίδα.
 

Επιστημονικές διαπιστώσεις:
Κέντρο γεωλογικής έρευνας Lamont university of Colombia διαπίστωσε ότι πριν 10.000 έτη  π.Χ. μεγάλη γη βυθίστηκε και η θερμοκρασία αυξήθηκε στον Ατλαντικό.

Ρώσος γεωφυσικός διαπίστωσε ότι το ρεύμα του Κόλπου, το θερμό ρεύμα έφθασε στον βόρειο Αρκτικό Ωκεανό πριν περίπου 10-8.000 έτη  π.Χ., πριν μπλοκαριστεί από μια γη, υποθέτει ότι ήταν η Ατλαντίδα.
 

Στην Θεογονία του Ησιόδου πληροφορούμεθα ότι οι πανάρχαιοι Έλληνες γνώριζαν την ύπαρξη γης πέραν του Ατλαντικού:

Ησίοδος θεογονία παράγραφος: 270-280)
Ησίοδος θεογονία παράγραφος: 280-281)
Ησίοδος θεογονία παράγραφος: 284-285-286)
Ησίοδος θεογονία παράγραφος: 319-325)
Ησίοδος θεογονία παράγραφος: 820-825)
 

Η Θεογονία (Ησίοδος 8ος - 7ος αιώνας π.χ.)
θεωρείται ως μυθοποιημένος κώδικας παλαιολιθικής εποχής

Ησίοδος παράγραφος: 270 - 280
Και στο Φόρκυνα η Κητώ γέννησε τις Γραίες τις ομορφομάγουλες απ’ τη γέννησή τους γκρίζες· αυτές τις λένε Γραίες κι οι αθάνατοι θεοί κι οι άνθρωποι που έρχονται χάμω την ομορφόπεπλη Πεμφριδώ και την κροκόπεπλη Ενυώ και τις Γοργούς που κατοικούν περ’ απ’ τον ξακουστό Ωκεανό στην άκρη κοντά στην Νύχτα, όπου είναι οι καθαρόφωνες Εσπερίδες, η Σθεννώ κι η Ευρυάλη κι η Μέδουσα που βαριά έπαθε. Αυτή ήταν θνητή, οι άλλες αθάνατες κι αγέραστες, οι δύο· κοντά στη μια κοιμήθηκε ο Γαλοζομάλλης (Ποσειδώνας) σε μαλακό λιβάδι κι ανοιξιάτικα λουλούδια. (Εσπερίδες «Εσπέρα» Καλή Εσπέρα (εκεί που δύει ο ήλιος)
(Παρατηρούμε ότι ο Ησίοδος αναφέρετε στα 3 νησιά της Καραϊβικής χωρίς να αναφέρει ότι μετά απο αυτά υπάρχει κάποιο άλλο μεγαλύτερο νησι, δηλαδή σαν ήπειρος, Ως τόσο ο Πλάτων στον Κριτία αναφέρει ότι ο Ποσειδώνας ήταν ο κυρίαρχος θεός τω Ατλάντων όπως και ο Ησίοδος)
Κριτίας:


 

Ησίοδος παράγραφος: 280-281
Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάορας και το άλογο Πήγασος
(Πήγασος) από τη λέξη Πηγή, πηγάζει, πηγάδι, κλπ)
(Ο Πήγασος (φτερωτό άλογο) συμβολίζει την ομίχλη και στη συνέχεια το σύννεφο όταν έρχεται σε επαφή με την παγωμένη ατμόσφαιρα του βορίου Ατλαντικού).
 

Ησίοδος παράγραφος: 284-285-286
Κι αυτός πετώντας τη γή, τη μητέρα τών κοπαδιών, έφτασε στους αθάνατους· και κατοικεί στα δώματα του Δία και τη βροντή και την αστραπή φέρνει στο νοητή Δία.(
Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Πήγασος είναι σύννεφο που φέρνει την βροντή και αστραπή στον Θεό της βροχής τον Δία).

Ησίοδος παράγραφος: 319-325
Κι αυτή γέννησε τη Χίμαιρα που πνέει ακατάσχετη φωτιά, φοβερή και μεγάλη και γριγορόποδη και γερή κι αυτή είχε τρία κεφάλια
· ένα λαμπερομάτη λέοντα, ένα γίδας, ένα φιδιού, γερού δράκοντα, μπροστά λιοντάρι, πίσω δράκοντας, στη μέση γίδα, αποπνέοντας φοβερή δύναμη φλογερής φωτιάς. Αυτή νίκησε ο Πήγασος κι ο ευγενής Βελλεροφόντης.
(
Ο Πήγασος ως σύννεφο έσβησε την φωτιά με βροχή), (Βελλεροφόντης αυτός που δάμασε τον Πήγασο)
(Βελλεροφόντης =(βέλος) ο άνεμος που κατευθύνει το σύννεφο)

Αποδεικτικό στοιχείο γλυπτικής των Αζτέκων

Η Μέδουσα κρατάει τον Πήγασο, διακρίνετε το Ελληνικό έμβλημα μαίανδρος στο κάτω μέρος του φορέματος
(
γλυπτική των Αζτέκων)

Τα 3 νησιά η Κούβα, η Αϊτή, και τα νησιά των Μπαχάμες: 
Στην εικόνα διακρίνονται τα νησιά των Μπαχάμες και γύρο τους φαίνετε ο καταποντισμός όπου πριν περίπου 10.000 χρόνια ήταν ένα μεγάλο ενιαίο νησί το οποίο εμπόδιζε την ροή του θερμού ρεύματος.

Η ομάδα των νησιών Μπαχάμες (Ισπανικά   bajamar," ρηχά νερά")
Καταλαμβάνουν μία ακανόνιστη υποβρύχια τραπεζοειδή ανάδυση στο Ατλαντικό ξεχωρίζοντας από τα άλλα νησιά με βαθιά ρήγματα. 

Ησίοδος παράγραφος: 820-825
Λοιπόν μόλις απ' τον ουρανό τους Τιτάνες έδιωξε ο Δίας, τελευταίο γέννησε  η πελώρια Γαία τον Τυφωέα =(τυφώνα), αυτού τα χέρια ήταν για τη δύναμη,  όταν έκαναν έργα, κι ακούραστα τα πόδια του δυνατού θεού, κι απ' τους ώμους του ήταν εκατό κεφάλια φιδιού, φοβερού  δράκοντα, ...

 

(Αποδεικτικά και αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στην Καραϊβική και στης ακτές της ανατολικής Αμερικής, ουδέποτε έχει αναφέρθη Τυφώνας με τέτοια έντασή και δύναμη στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο)

 Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού το οποίο κκατευθύνετε προς τον βορά θερμαίνοντας την δυτική Ευρώπη την Σκανδιναβία μέχρι τον αρκτικό ωκεανό, έχει ευεργετικά κλιματολογικά  αποτελέσματα.

 

Αν υποθέσουμε ότι τοποθετούμε κάποιο νησί οπουδήποτε στο Ατλαντικό δεν πρόκειται να εμπόδιση τη ροή του ρεύματος, παρά μόνο μεταξύ της Κούβας και  της Φλώριδας

Άλο ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι η καταστροφή της Ατλαντίδας ήτανε μερική και όχι ολοκληρωτική με τον καταποντισμό της Μέδουσας (
bajamar
)   

ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝΕ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ;

Αζτέκοι η Άστεγοι; μετά την καταστροφή οι κάτοικοι ονομάστηκαν Άστεγοι = Aztecs διότι όπως φαίνεται στην γλυπτική των η Μέδουσα και ο Πήγασος δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή για αυτό και πήρανε το όνομα άστεγοι    

 
Αθηνά, Ερμής και;

Χαλκογραφία σύμφωνα με σχέδιο του Francios Gerard 1814.

Αλληγορία. Το βουνό Chimborazo (Άνδεις) αντιπροσωπεύει την Αμερική και μπροστά του ένας Αζτέκος βασιλιάς.
Η Αθηνά, η θεά της σοφίας, του προσφέρει κλάδο της ελιάς, σύμβολο της ειρήνης. Δεξιά ο θεός Ερμής.


Το ημερολόγιο των Αζτέκων είναι ακριβώς όπως ήταν η σχεδίασης της πόλεως της Ατλαντίδος όπως την περιγράφει ο Πλάτων (περισσότερα)

 
 


Ημερολόγιο των ΑζτέκωνΓιατί άραγε η Αθηνά να κρατεί μια ασπίδα η οποία στο κέντρο της να εμφανίζετε η μορφή που υπάρχει στο κέντρο του ημερολογίου των Αζτέκων;


Ημερολόγιο των Αζτέκων

Πριν των Ίνκας - Αζτέκων Ελληνική παρουσία


Κοσμήματα από τους Ίνκας παρουσιάζοντας χαραγμένα ελληνικά σύμβολα Χ, Σ, Υ, Ζ

Αυτή η λαξευμένη πέτρα βρέθηκε στην Grave Creek west Virginia U.S.A. (διακρίνονται καθαρά τα ελληνικά σύμβολα
Κ, Χ, Λ, Τ, Σ, Υ, του 12.000 - 7.000 πΧ).
 

       

Αζτέκος

Γλυπτική των Αζτέκων

Μινωική Κρήτη 

Οι Ατλάντειοι οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι του Ατλαντικού ωκεανού θα είχαν κατακτήσει σχεδόν όλες τις ακτές της Αφρικής και της Ευρώπης από σημερινή Ισπανία Πορτογαλία και βρετανικές νήσους, επομένως ήτανε πολύ εύκολα να εισβάλουν κάθε φορά στην μεσόγειο, αυτό δεν τους εμπόδιζε να κυριαρχούν και στην άλλη πλευρά της Ατλαντίδος στον Ειρηνικό ωκεανό όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.

 

Η προέλευση του ονόματος του Ατλαντικού Ωκεανού΄Ολοι γνωρίζουν το όνομα Ατλαντικός Ωκεανός. ... Η παλαιότερη γνωστή μνεία του "Ατλαντικού" βρίσκεται στις Ιστορίες του Ηρόδοτου γύρω στο 450 π.Χ. Στα ελληνικά, η Ατλαντίδα σημαίνει "Νησί του Άτλαντα", ή σε κάποιο πλαίσιο, "Θάλασσα του Άτλαντα".

Η επέκταση των κατοίκων της κεντρικής Αμερικής (Ατλαντίδος) στα νησιά του κεντρικού και νότιου Ειρηνικού μέχρι την Νέα Ζηλανδία όπου και ονομάζονται Μαορί (Μαύροι)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΟΡΙ;

 

Θεατρική εκδήλωση των Maori στην Νέα Ζηλανδία

Είναι καταπληκτική η ομοιότητα των Μαόρι  με τη γλυπτική των Αζτέκων

 
 γλυπτική των Αζτέκων

      

γλυπτική των Αζτέκων


Αρχαίος Χαβανέζικος πολιτισμός

   

 

Έχω πολλούς λόγους να πιστεύω ότι η Ατλαντίδα υπήρξε και υπάρχει ακόμα και σήμερα όπως περιγράφω

Αν οι αρχαίοι μας πρόγονοι γνώριζαν την ύπαρξη Γης πέραν του Ατλαντικού σήμερα η Αμερική δεν θα ονομαζότανε Αμερική αλλά Ατλαντίδα

 


 

(λεξικό Κωνσταντινίδη L&SC.)

Α-ΤΛΑΣ = άτολμος λόγο μεγάλης αποστάσεις του ωκεανού
(άτλαος = άτολμος)(λεξικό Κωνσταντινίδη L&SC.) 

ΕΓΥΠΤΟΣ = ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΕΓΓΥΣ - ΑΠΤΟΣ
πολύ κοντά σε εμάς τους Έλληνες
 

home

Έρευνα copyright:- Stratis Hatgivlastis ©