HELLAS = ELLAS;   Στρατής Χατζηβλάστης

 
Το όνομα Grajus = Γραικός το πήραμε από τους Ρωμαίους κατακτητές, ίσος ήταν δύσκολο για αυτούς να προφέρουν ELLAS, ELLIN η για να μας πλήξουν ταπεινωτικά, στη συνέχεια το υιοθέτησαν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
Στης ημέρες μας τα Αγγλικά έχουν γίνει διεθνείς γλώσσα ώστε να μας αποκαλούν Greeks και Greece αλά και συχνά HELLAS.
 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ;:
Το λάθος που κάνουμε είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουμε ότι το Λατινικό Αγγλικό Αλφάβητο προφέρει το Ee ως το Ελληνικό Ηη ήτα, το Aa ως Ο όμικρον, και άλλες φορές ως  Εε έψιλον, επομένως είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το Hh ως δασειά (Hellas όταν το H δεν ακούγετε αλά μετατρέπει το Ee που είναι στα Αγγλικά Ηη ήτα σε Ελληνικό Εε έψιλον) επομένως εμείς δεν πρέπει να αποκαλούμαστε Χελλινες και ΧΕΛΛΑΣ αλά ELLINES και ELLAS δηλαδή να φωνάζουμε ELLIN και ELLAS που είναι σοστό το πρόβλημα δεν είναι δικό μας αλά των βαρβάρων.
 
Το Hh προφέρετε από τους πνεύμονες ως ένα ελαφρύ βήξιμο δηλαδή παχύ = (δασεί σχεδόν άφωνο)
 
Εντυπωσιακό είναι το Αγγλικό έργο του κινηματογράφου my fair lady όταν ο professor Higgins προσπαθεί να διδάξει την Eliza να μιλάει σωστά
 
In this beloved musical, pompous phonetics professor Henry Higgins (Rex Harrison) is so sure of his abilities that he takes it upon himself to transform a Cockney working-class girl into someone who can pass for a cultured member of high society. His subject turns out to be the lovely Eliza Doolittl

Hall = Χολλ - Heat = Χητ (ζέστη) - Eleven = Ηλεβεν (ένδεκα).
 
http://www.imdb.com/title/tt0058385/

 
ΔΑΣΕΙΑ

ELLAS

1) H,h (the eighth letter of the English alphabet: from the Greek ήτα
2) the sound of H or h, phonetically a rough breathing. (aspirate): in English, a glottal fricative in which the glottis gradually narrows toward the position for voicing the following vowel while the tongue and lips assume the position for articulating it; in many words originally from French, as honor, honest, initial h is silent.

1) H, h (το όγδοο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου: από το ελληνικό ήτα
2) τον ήχο H ή h, φωνητικά μια τραχιά αναπνοή. (αναρρόφηση): στα αγγλικά, ένα γλωσσικό τρεμόπαιγμα στο οποίο η γλωττίδα βαθμιαία στενεύει προς τη θέση που εκφράζει το ακόλουθο φωνήεν, ενώ η γλώσσα και τα χείλη παίρνουν τη θέση για την άρθρωσή της. με άλλα λόγια αρχικά από τα γαλλικά, ως honor, honest, η αρχική h είναι σιωπηλή.
 

λέξεις που ξεκινούν με φωνήεν και το δεύτερο γράμμα είναι σύμφωνο δασύνονται

Τὸ Α

Ἅδης, ἅγιος, ἁβρός,
αἷμα, ἅμαξα, ἁδρός,
ἅμα, ἁμαρτάνω, ἅπαξ,
ἅλυσις, ἁρπάζω, ἅρπαξ,
ἁψίς, ἁπλώνω, ἁπαλός,
ἅλας, Ἁλικαρνασσός,
αἵρεση, ἅλωση καὶ ἁρμονία,
Αἷμος, ἁγνός, ἁψιμαχία,
ἅρμα, ἁλιεύω, ἁλωνίζω,
ἁπλοῦς, ἁρμόζω καὶ ἁγνίζω.

Τὸ Ε

Ἕνα, ἕξι, ἑκατό,
ἕδρα, ἕλκος, ἑρπετό,
Ἕκτωρ, Ἕλλη καὶ Ἑλλάς,
Ἑλικών καὶ ἑβδομάς
ἕλος, εἵλωτας, Ἑλένη,
ἕνωσι καὶ εἱμαρμένη,
ἑορτή, ἑστία, Ἑρμῆς,
ἑαυτός, εὑρίσκω, ἑξῆς,
ἑπτά, ἑσπέρα, ἑρμηνεία,
ὁ ἑταῖρος κι ἡ ἑταιρεία
Ἕβρος, εὕρημα, ῾Εβραῖος,
ἑπομένως καὶ τὸ ἕως.

Τὸ Η

Ἥλιος, ἡμέρα, ἧλος,
ἧττα, ἧπαρ, Ἥρα, ἥρως,
ἥμερος, ἡδονή, ἡνία,
ἥσυχος καὶ ἡλικία,
Ἥβη καὶ Ἡσίοδος,
ἡγοῦμαι καὶ ἡγούμενος,
ἥμισυς, Ἡρόδοτος, ἡδύς,
Ἥφαιστος, ἡφαίστειον,
Ἡρώδης κι Ἡρακλῆς.

Τὸ Ι

Ἵππος, ἵνα, ἱερός,
Ἱερουσαλήμ, ἱδρώς
ἵπταμαι καὶ ἱλαρός,
ἵσταμαι καὶ ἱκανός
ἱερεύς καὶ ἱκεσία,
ὁ ἱέραξ κι ἡ ἱστορία,
ἱμάντας, ἵλεως, ἱστίο,
ἱμάτιον, ἱστός, ἱδρύω.


 

Τὸ Ο

Ὅμοιος, ὁμοῦ, ὁδός,
ὅρκος, ὅπλον, ὁρμαθός,
ὅρμος, ὅριον, ὁρμή,
ὅμως, ὅσιος, ὁπλή,
ὅμιλος, ὁμίχλη, ὁμαλός,
ὅρασις, ὁμὰς καὶ ὁδηγός,
Ὅμηρος, ὁρίζω, ὅρος (ὁ),
ὅσος, ὅστις, ὅτε, ὅλος.

Το Υ

Όλες οι λέξεις που αρχίζουν από ύψιλον δασύνονται

καὶ τὸ Ω

Ὥρα, ὥριμος, ὡραῖος,
ὡς καὶ ὧδε,
ὡσαύτως, ὥστε.

Στρατής Χατζηβλάστης

επιστροφή